PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE TYCH WARUNKÓW PRZED WEJŚCIEM NA TĘ STRONĘ LUB PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NIEJ. WSZYSCY UŻYTKOWNICY ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ PRZESTRZEGAĆ TYCH WARUNKÓW NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZAREJESTROWALI SIĘ NA TEJ STRONIE.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na uznanie tych warunków za prawnie wiążące PROSIMY, ABY NIE wchodzić na tę Stronę i nie korzystać z niej.

W celu zarejestrowania się użytkownik potwierdza, że ukończył 18 lat.

Prosimy również zauważyć, że wszystkie wpisy na tej stronie są powszechnie dostępne, z tego względu prosimy o zamieszczanie wyłącznie tych treści, które mogą zostać upublicznione.

Rejestrując się użytkownik tym samym wyraża zgodę na zwolnienie spółki CooperVision od wszelkiej odpowiedzialności i roszczeń wynikających ze sposobu, w jaki użytkuje on naszą Stronę.

Możemy zachować następujące dane uzyskane podczas rejestracji:

  • Adres e-mail
  • Hasło
  • Imię, nazwisko, wyświetlana nazwa (widoczna w komentarzach)
  • Firma
  • Miasto, województwo, kraj
  • Numer telefonu (nie wymagany)
  • Wybór jednej z poniższych kategorii:

Lekarz medycyny, optometrysta, optyk lub technik optometrysta/technik optyk

Pacjent/konsument

Przedstawiciel mediów branżowych

Przedstawiciel branży pełniący funkcje kierownicze wyższego szczebla

Autor/konsultant

Inne (proszę określić)

Niniejszym użytkownik oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane (imię i nazwisko, adres e-mail etc.) są prawdziwe i aktualne oraz że nie podaje się za inną osobę, nie poświadcza niezgodnie z prawdą, że jest pracownikiem spółki CooperVision i w żaden inny sposób nie podaje nieprawdziwych informacji na temat swojego zatrudnienia.

 

Przysługuje nam prawo zachowania niektórych informacji, komentarzy i wpisów przez określony czas.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy dostępu na naszą Stronę. Zastrzegamy sobie prawo do nie udzielenia zgody na wpisy i komentarze w przypadku gdy wykraczają one poza tematykę strony lub gdy według naszego uzasadnionego uznania zawierają niewłaściwe treści. Zastrzegamy sobie prawo usunięcia jakichkolwiek wpisów lub komentarzy w dowolnym czasie. W takiej sytuacji użytkownik powinien otrzymać od nas powiadomienie o następującej treści: „Dziękujemy za Twój wpis lub komentarz. Uznaliśmy jednak, że obecnie jego treść jest niewłaściwa lub niezgodna z naszymi zasadami”.

Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków naszej Polityki Ochrony Prywatności

Spółka CooperVision szanuje prawo użytkowników swojej Strony do prywatności. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Ochrony Prywatności spółki CooperVision, w której wyjaśniono prawa użytkowników dotyczące danych zbieranych przez nas na tej Stronie. Wchodząc na tę Stronę lub korzystając z niej, użytkownik tym samym zgadza się przestrzegać warunków naszej Polityki Ochrony Prywatności.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały i informacje dostępne na tej Stronie chronione są prawami autorskimi. Materiały te są własnością spółki CooperVision i pozostają pod jej kontrolą lub zostały jej  przekazane przez osoby trzecie na podstawie udzielonej licencji. Użytkownik ma prawo pobrania materiałów zamieszczonych na Stronie, lecz jedynie na potrzeby własnego użytku niekomercyjnego.

Użytkownik nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek modyfikacji pobranych materiałów oraz zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz innych chroniących je praw. Zabrania się powielania, udostępniania, pobierania, rozpowszechniania, modyfikowania, odtwarzania, ponownego publikowania i przekazywania jakichkolwiek danych, tekstów lub dokumentów znajdujących się na tej Stronie w jakimkolwiek innym celu. Stanowczo zalecamy, aby przed zamieszczeniem na naszej Stronie jakichkolwiek materiałów należących do osób trzecich uzyskać od nich na to odpowiednią zgodę (np. treści pochodzące z innych witryn, artykuły, linki, teksty, ilustracje, filmy video etc.) ze względu na to, że większość materiałów opublikowanych przez osoby trzecie jest w podobny sposób objęta prawami autorskimi lub inną formą ochrony prawnej.

Prawo ochronne na znak towarowy

O ile nie wskazano inaczej, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, wzory użytkowe oraz nazwy produktów zamieszczone na tej Stronie są własnością spółki CooperVision, jej spółek zależnych i stowarzyszonych bądź jej licencjobiorców. Publiczne wykorzystywanie znaków towarowych CooperVision możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody. 

Inne strony internetowe i/lub materiały

Przysługuje nam prawo do umieszczania na naszej Stronie linków do innych stron internetowych. Linki te zostały zamieszczone dla wygody osób odwiedzających naszą Stronę. Spółka CooperVision nie ma żadnego wpływu na treści, materiały, informacje, produkty lub usługi dostępne na stronach, do których zamieściła linki. Spółka CooperVision nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały, informacje, produkty lub usługi dostępne na stronach, do których zamieściła linki, nie poleca ich i nie udziela żadnych gwarancji z nimi związanymi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności (lub jakiekolwiek inne) obowiązujące na tych stronach. Nie gwarantujemy, że treści zamieszczone na tych stronach są aktualne i wiarygodne. Spółka CooperVision zastrzega sobie prawo usunięcia jakiegokolwiek linku w dowolnym czasie.

Aktualność informacji

Spółka CooperVision dąży do zamieszczania na swojej Stronie dokładnych opisów produktów i uaktualnionych informacji. Jednak spółka CooperVision nie udziela żadnych gwarancji, że opisy produktów i inne informacje zamieszczane na Stronie są pełne lub wolne od błędów.

Zastrzeżenie o niezapewnianiu porad lekarskich

Celem tej Strony jest przedstawienie informacji o charakterze ogólnym na temat opieki nad wzrokiem oraz produktów i usług oferowanych przez spółkę CooperVision. Materiały prezentowane na tej stronie nie mają na celu służyć jako porady  lekarskie. Konsumenci i pacjenci powinni zawsze konsultować się ze specjalistą w dziedzinie zdrowia oczu w celu otrzymania informacji i porad dotyczących sposobu leczenia określonego schorzenia lub w przypadku jakichkolwiek innych potrzeb zdrowotnych.

Wyszukiwarka specjalisty - Warunki korzystania

Link „Znajdź specjalistę” ma na celu pomóc pacjentom w znalezieniu specjalisty, który przepisuje produkty spółki CooperVision. Pomimo tego, że staramy się zapewnić, aby informacje dostępne za pośrednictwem tej wyszukiwarki były aktualne, wszystkie przekazane dane są takie „jak widać” i nie udzielamy w związku z nimi żadnych gwarancji.

Spółka CooperVision nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących jakości usług oferowanych przez tych specjalistów oraz wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z działaniami specjalistów wymienionych na tej Stronie.

Treści przesyłane na Strony

Spółce CooperVision przysługuje prawo do wykorzystywania wszelkich zamieszczonych lub w jakikolwiek inny sposób przesłanych na tę Stronę treści (z zastrzeżeniem niniejszych Warunków korzystania z Serwisu oraz warunków Polityki Ochrony Prywatności spółki CooperVision) w sposób rozsądny i według uznania spółki CooperVision, w tym do ich powielania, udostępniania, publikowania, modyfikowania bądź wykorzystywania w innych materiałach. Z wyjątkiem wyraźnej, uprzedniej zgody spółki CooperVision przekazanie przez użytkownika jakichkolwiek informacji w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznej (np. informacja zwrotna, pytania, komentarze, sugestie, pomysły etc.) nie stwarza podstaw do powstania obowiązku zachowania poufności przez spółkę CooperVision. W przypadku, gdy na Stronie CooperVision wymagane jest podanie takich informacji, które zawierają dane umożliwiające identyfikację (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu), spółka CooperVision zobowiązuje się je uzyskać, wykorzystać i przechowywać w sposób zgodny z zasadami Polityki Ochrony Prywatności.

W każdym innym przypadku wszelką komunikację wraz z przekazanymi w jej ramach informacjami uznaje się za dane niepoufne, które spółka CooperVision ma prawo odtwarzać, publikować lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać w dowolnym celu, w tym do prowadzenia badań oraz rozwoju, produkcji, użytkowania i sprzedaży produktów. Osoba przesyłająca jakiekolwiek informacje spółce CooperVision ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich treść, zgodność z prawdą i aktualność oraz za zapewnienie, że nie stanowi to naruszenia jakichkolwiek praw do prywatności i własności innych osób.

Na naszej Stronie zamieściliśmy Regulamin pozostawiania komentarzy - aby móc dokonywać wpisów na naszej stronie należy go przeczytać i zaakceptować. Jest on dostępny tutaj.

Czynności niedozwolone

Użytkownik zobowiązuje się nie utrudniać i nie podejmować prób zakłócania funkcjonowania Strony. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń automatycznych w celu pobierania informacji ze Strony lub wypełniania znajdujących się na niej formularzy. Zabrania się wykorzystywania serwera sieci web i serwera poczty elektronicznej administrowanych przez spółkę CooperVision oraz adresów e-mail powiązanych z domeną do przesyłania niechcianej, masowej korespondencji lub w jakichkolwiek innych złośliwych, obraźliwych, krzywdzących bądź niezgodnych z prawem lub etyką celach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub odmowy użytkownikowi dostępu na Stronę lub do podjęcia wobec niego innych koniecznych działań w przypadku nieprzestrzegania przez niego Warunków korzystania z Serwisu, podejmowania czynności stanowiących naruszenie praw osób fizycznych lub prawnych bądź działań, które uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, obelżywe, krzywdzące lub złośliwe. Ze Strony można korzystać wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Bezprawne korzystanie ze Strony może skutkować wszczęciem postępowania karnego lub cywilnego zgodnie z przepisami prawa federalnego, stanowego bądź lokalnego.

Nie należy korzystać z tej Strony w celu przesyłania spółce CooperVision zawiadomień dotyczących kwestii prawnych.

Przesłanie informacji do spółki CooperVision lub jej dyrektorów, pracowników, agentów i przedstawicieli za pośrednictwem dostępnej na tej Stronie poczty elektronicznej i komunikatora nie ma skutku prawnego polegającego na uznaniu wiadomości za doręczoną. Pisma takie należy wysyłać na adres:

Office of the General Counsel
CooperCompanies
6101 Bollinger Canyon Road, Suite 500
San Ramon, CA 94583

Wyłączenie odpowiedzialności; Ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej

DOSTĘP NA TĘ STRONĘ MA CHARAKTER GRZECZNOŚCIOWY, W STANIE „JAK WIDAĆ”, BEZ UDZIELANIA ŻADNYCH GWARANCJI, CZY TO WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, W TYM ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRAWA WŁASNOŚCI, RĘKOJMI, ZGODNOŚCI ZE STANEM RZECZYWISTYM I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ SPÓŁKA COOPERVISION NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ŻE FUNKCJONOWANIE STRONY, DOSTĘP DO STRONY I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ TREŚCI BĘDZIE NICZYM NIEZAKŁÓCONY I WOLNY OD BŁĘDÓW. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU POBIERANIA I/LUB WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW, INFORMACJI, TREŚCI LUB INNYCH MATERIAŁÓW Z NASZEJ STRONY.

W zakresie przewidzianym w prawie spółka CooperVision nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, zarówno pośrednie, szczególne, uboczne, następcze lub kompensacyjne w jakikolwiek sposób związane ze Stroną, wynikające z naruszenia warunków umowy, z deliktu, zaniedbania lub innych podstaw prawnych, nawet w przypadku gdy spółka CooperVision została powiadomiona o możliwych roszczeniach z tego tytułu.

Zmiana warunków korzystania z Serwisu

Przysługuje nam prawo zmiany niniejszych Warunków korzystania z Serwisu w dowolnym czasie. W razie wprowadzenia jakichkolwiek zmian Warunki korzystania z Serwisu zostaną uaktualnione. Dalsze korzystanie z tej Strony oznacza zgodę na zmiany wprowadzone do Warunków korzystania z Serwisu, należy więc często sprawdzać aktualnie obowiązujące warunki.

Cudzoziemcy odwiedzający Stronę

Spółka CooperVision nie składa żadnych oświadczeń, że materiały lub inne treści znajdujące się na naszej Stronie są dostępne i odpowiednie do użytku poza Stanami Zjednoczonymi, ich terytoriami, ziemiami zależnymi i protektoratami. Użytkownik z innych krajów wchodzący na naszą Stronę czyni to z własnej woli i na własne ryzyko. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa w wymaganym zakresie, o ile mają one zastosowanie. W szczególności użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących przesyłania danych technicznych poza granice Stanów Zjednoczonych lub poza granice kraju, w którym jest rezydentem.

Obowiązujące przepisy prawne; Właściwość sądowa

Niniejsze Warunki korzystania z Serwisu oraz sposób korzystania ze Strony przez użytkownika podlegają prawu federalnemu Stanów Zjednoczonych oraz przepisom prawnym stanu Kalifornia. Wszelkie roszczenia związane z tą Stroną należy wnosić wyłącznie we właściwym stanie lub sądzie federalnym w stanie Kalifornia. Korzystając z tej Strony użytkownik tym samym poddaje się jurysdykcji właściwego stanu i/lub sądów federalnych stanu Kalifornia.

Sugestie i informacje zwrotne

  • Informacje zwrotne i zapytania są mile widziane przez spółkę CooperVision. W przypadku jakichkolwiek komentarzy lub pytań, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: blogadmin@coopervision.com. W przypadku ogólnych pytań dotyczących witryny, prosimy o kontakt z nami wysyłając e-mail na adres: blogadmin@coopervision.com.
  • WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POZOSTAWIONE NA STRONIE KOMENTARZE/WPISY: Prosimy zauważyć, że wpisy i komentarze, które można przeczytać na naszej Stronie wyrażają opinie i poglądy autorów, które niekoniecznie zawsze odzwierciedlają opinie i punkt widzenia firmy CooperVision, jej pracowników czy dyrektorów.
  • Masz pytanie lub komentarz odnośnie produktów firmy CooperVision?

OŚWIADZENIE O ZGODNOŚCI Z KOMPLEKSOWĄ POLITYKĄ ZGODNOŚCI

Nie poprzestając w wysiłkach związanych z problematyką zgodności, spółka CooperVision, Inc. opracowała i wdrożyła Kompleksowy Program Zgodności, którego celem jest zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa federalnego i stanowego, jak również ze standardami branżowymi związanymi z marketingiem i promowaniem naszych produktów wśród specjalistów opieki zdrowotnej. O ile nam wiadomo, do dnia złożenia tego oświadczenia, spółka CooperVision, Inc. („CooperVision”) w istotnym stopniu wypełniła postanowienia opisanej tu Kompleksowej Polityki Zgodności wobec specjalistów opieki zdrowotnej w Kalifornii oraz w świetle ustępów 119400-119402 Kodeksu California Health & Safety Code, tam gdzie ma on zastosowanie.

I. WSTĘP

CooperVision stworzyła program mający na celu zapewnienie, że: (1) kontakty z dostawcami usług medycznych będą oparte na zasadach etyki; oraz (2) działania promocyjne i marketingowe będą w sposób istotny zgodne z obowiązującymi przepisami prawa federalnego i stanowego oraz standardami branży, takimi jak Kodeks etyczny mający zastosowanie w kontaktach ze specjalistami opieki zdrowotnej (ang. Code of Ethics on Interactions with Health Care Professionals), opublikowany przez stowarzyszenie Advanced Medical Technology Association („AdvaMed").

II. ZEBRANIA I SPOTKANIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY I PROMOCJI

Poza kilkoma wyjątkami, zgodnymi z uznanymi standardami krajowymi, CooperVision nie będzie zwracać kosztów podróży i zakwaterowania uczestnikom konferencji naukowych organizowanych przez osoby trzecie. CooperVision może zwrócić uczestnikom uzasadnione koszty podróży i zakwaterowania oraz zapewnić im niewielki fundusz reprezentacyjny w związku z uczestnictwem w spotkaniach edukacyjnych i szkoleniowych poświęconym tematyce bezpiecznego i skutecznego korzystania z produktów CooperVision i/lub sprzedaży i promocji produktów CooperVision, obejmujących charakterystykę produktu i warunki sprzedaży. Spotkania te prowadzone są w miejscach sprzyjających wymianie informacji, takich jak placówki klienta, sale konferencyjne lub obiekty należące do spółki. CooperVision nie będzie ponosić kosztów zakwaterowania oraz podróży gości i małżonków uczestników.

III. POSIŁKI SŁUŻBOWE I KOSZTY REPREZENTACYJNE

CooperVision może sporadycznie zaoferować skromny posiłek i /lub bankiet, zazwyczaj w ramach spotkania edukacyjnego lub szkolenia produktowego. Powyższe spotkania edukacyjne i szkolenia produktowe  - podczas których obecny jest przedstawiciel CooperVision - nie obejmują programów rozrywkowych i rekreacyjnych. O ile to możliwe, spotkania te będą miały miejsce na terenie zakładu specjalisty opieki zdrowotnej lub w innej lokalizacji sprzyjającej celom edukacyjnym i szkoleniowym.

IV. ZAOPATRZENIE W MATERIAŁY PROMOCYJNE I EDUKACYJNE

Przedstawiciele CooperVision mogą sporadycznie dostarczać materiały dla pacjenta lub praktyki. Materiały te muszą mieć rozsądną cenę (typowo ich cena detaliczna nie może przekraczać 100 dolarów za sztukę) i być przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych. Zgodnie z zasadami CooperVision wręczanie upominków promocyjnych lub „przypominających” o wartości symbolicznej, takich jak długopisy, kubki i bony nie jest już dozwolone.

V. Obecny Specjalista ds. zgodności z wymogami

Rolę Specjalisty ds. zgodności z wymogami dla celów niniejszego programu zgodności pełni obecnie Steve Reiman, Wiceprezes ds. Rozwoju rynku CooperVision. Nasz Specjalista ds. zgodności z wymogami, który został właściwie upoważniony do wydawania niezależnych sądów, ma swobodny i nieograniczony dostęp do wyższej kadry kierowniczej.

VI. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

Ważnym elementem Kompleksowej Polityki Zgodności CooperVision jest kształcenie i szkolenie pracowników w zakresie obowiązków prawnych i zobowiązań etycznych wynikających z obowiązujących programów opieki zdrowotnej. Przywiązujemy szczególną wagę do działań niezbędnych w celu efektywnego uświadomienia pracowników o obowiązujących ich standardach i procedurach.

VII. KOMUNIKACJA

CooperVision zachęca do dialogu między pracownikami a kadrą kierowniczą. Dążymy do tego, aby wszyscy pracownicy szukający odpowiedzi na określone pytania lub zgłaszający potencjalne naruszenie przepisów prawa wiedzieli do kogo mogą się zwrócić w celu otrzymania satysfakcjonującej odpowiedzi, a czyniąc to nie obawiali się działań odwetowych. Od pracowników oczekuje się, że w przypadku podejrzenia naruszenia postanowień polityki firmy zwrócą się do Specjalisty ds. zgodności z wymogami. Pracownicy mogą również zgłaszać potencjalne naruszenia swojemu kierownikowi lub Działowi Kadr.

VIII. KONTROLA I MONITOROWANIE

Kompleksowa Polityka Zgodności CooperVision polega na nieustannych wysiłkach mających na celu monitorowanie, kontrolę i ocenę działań podejmowanych w związku z wymogami zgodności. Charakter czynności rewizyjnych, jak również zakres i częstość przeprowadzanych kontroli, działań monitoringowych oraz ocen zależy od wielu różnych czynników, takich jak wymogi przepisów prawa, zmiany dotyczące prowadzenia działalności oraz inne względy.

IX. WDROŻENIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO I DOCHODZENIE

Kompleksowa Polityka Zgodności CooperVision ma na celu zapewnienie, że pracownicy dobrze rozumieją konsekwencje naruszenia przepisów prawa lub polityki firmy oraz wiedzą, że w takiej sytuacji wdrożone zostaną odpowiednie i niezmienne sankcje dyscyplinarne. Nasza Kompleksowa Polityka Zgodności wymaga, aby spółka rozpatrzyła każdy przypadek naruszenia prawa lub polityki firmy, zareagowała na potencjalne naruszenia, podjęła odpowiednie kroki dyscyplinarne oraz ustaliła, czy naruszenia te są częściowo wynikiem nieścisłości w stosowanych zasadach, praktyce lub kontroli wewnętrznej oraz podjęła stosowne czynności zapobiegawcze.

 

[1 lipca, 2013]

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.