A. PODSTAWOWE INFORMACJE

Dążymy do dostarczania Państwu profesjonalnych i wartościowych produktów oraz usług przy jednoczesnym zagwarantowaniu poszanowania Państwa prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności (także „Polityka”) określa kiedy, dlaczego oraz w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy informacje osobowe o naszych partnerach biznesowych (w tym optykach), potencjalnych klientach, klientach oraz użytkownikach naszych stron internetowych („ Podmioty Danych”) oraz w jaki inny sposób je przetwarzamy (łącznie „przetwarzamy”). „Dane Osobowe” stanowią wszelkie informacje dotyczące Państwa, które mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania Państwa, czy to bezpośrednio czy pośrednio.

Możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe, jak wskazano w niniejszej Polityce Prywatności oraz jak wskazano w chwili zbierania danych od Państwa. Dlatego też niniejszą Politykę Prywatności należy czytać wraz ze wszelkimi innymi powiadomieniami lub warunkami dostarczonymi Państwu w chwili zbierania od Państwa danych (lub na późniejszym etapie) lub też dostępnymi na innych stronach naszej witryny internetowej.

W przypadku korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych, będziemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe zebrane za pomocą plików cookie zgodnie z naszą Polityką Cookies. Proszę kliknąć tutaj, aby zapoznać się z naszą Polityką Cookies.

B. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Spółka CooperVision Poland sp. z o.o. – z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000464435 („ CooperVision Poland”) – jest administratorem Państwa Danych Osobowych. Można się z nami skontaktować pod nr telefonu +48-22-306-0075; adresem e-mail: PolishCS@coopervision.co.uk lub listownie pod adresem wskazanym powyżej.

W przypadku, gdy CooperVision Poland udostępnia Dane Osobowe spółkom powiązanym z grupy CooperVision („Spółki Powiązane”, co oznacza nasze spółki zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową oraz jej spółki zależne), Spółki Powiązane są również administratorami Państwa danych, jak wyjaśniono w niniejszej Polityce Prywatności. Dane dotyczące Spółek Powiązanych, w tym ich lokalizacje, są wymienione tutaj.

W niniejszej Polityce Prywatności odniesienia do „my”, „nas” lub „nasz” oznaczają CooperVision Poland i/lub Spółki Powiązane. Odniesienia do „Państwo” oraz „Państwa” dotyczą Podmiotów Danych.

C. JAKIE DANE PRZETWARZAMY I DLACZEGO?

Rodzaje informacji, które możemy od Państwa zbierać, w zależności od sposobu Państwa interakcji z nami (np. tego, jak korzystacie Państwo z naszych stron internetowych) oraz celów przetwarzania, obejmują:

Kategoria Podmiotu Danych

Rodzaj informacji

Cele przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Partnerzy biznesowi (w tym optycy, pracownicy sklepów)

 • Państwa imię i nazwisko
 • Państwa adres (służbowy oraz prywatny)
 • Państwa adres e-mail
 • Państwa numery telefonów (służbowy i prywatny)
 • Państwa tytuł zawodowy, funkcja
 • Państwa historia zakupów
 • wysyłanie do Państwa nabytego od nas towaru
 • świadczenie przez nas usług
 • wykonanie zawartej z Państwem umowy, w tym pobieranie od Państwa płatności, wysyłanie faktur, wyciągów oraz wezwań do zapłaty
 • wysyłanie do Państwa informacji handlowych o charakterze nie-marketingowym
 • wysyłanie do Państwa informacji handlowych o charakterze marketingowym (w tym naszego e-mailowego newslettera) dotyczących naszych produktów lub usług, jeśli wyraziliście Państwo na to zgodę
 • rozmowy telefoniczne o charakterze marketingowym i/lub niemarketingowym
 • zarządzanie relacjami z klientami (CRM) łącznie z wysyłaniem ankiet satysfakcji
 • wypełnienie naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych
 • wykonanie zawartej z Państwem umowy
 • Państwa zgoda (jeśli jej zażądano i została udzielona)

Potencjalni klienci

 • Państwa imię i nazwisko
 • Państwa adres (służbowy oraz prywatny)
 • Państwa adres e-mail
 • Państwa numery telefonów (służbowy i prywatny)
 • wysyłanie do Państwa informacji o charakterze marketingowym (w tym naszego e-mailowego newslettera) dotyczących naszych produktów lub usług, jeśli wyraziliście Państwo na to zgodę
 • Państwa zgoda (jeśli jej zażądano i została udzielona)

Klienci (w tym uczestnicy wydarzeń promocyjnych)

 • Państwa imię i nazwisko
 • Państwa adres (służbowy oraz prywatny)
 • Państwa adres e-mail
 • Państwa numer telefonu (prywatny)
 • rachunek bankowy
 • organizacja wydarzeń promocyjnych, w tym udzielanie Państwu rabatów
 • wysyłanie do Państwa informacji o charakterze marketingowym (w tym naszego e-mailowego newslettera) dotyczących naszych produktów lub usług, jeśli wyraziliście Państwo na to zgodę
 • wypełnienie naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych
 • Państwa zgoda (jeśli jej zażądano i została udzielona)

Użytkownicy naszych stron internetowych

 • pliki cookie
 • adres IP
 • położenie geograficzne
 • typ i wersja przeglądarki
 • system operacyjny
 • informacja o Państwa wizytach oraz korzystaniu z naszych stron internetowych
 • administrowanie naszymi stronami internetowymi
 • personalizowanie naszych stron internetowych
 • umożliwienie Państwu korzystania z usług dostępnych na naszych stronach internetowych
 • wypełnienie naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych
 • wykonanie zawartej z Państwem umowy
 • Państwa zgoda (jeśli jej zażądano i została udzielona)

Nasze cele biznesowe – możemy również wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w naszych wewnętrznych celach biznesowych (w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami), takich jak:

 • analiza statystyczna, sprawozdawczość wewnętrzna oraz cele badawcze;
 • prowadzenie postępowania w przedmiocie wszelkich złożonych przez Państwa skarg;
 • przedstawienie dowodów we wszelkich sporach lub przewidywanych sporach pomiędzy Państwem a nami;
 • wykrywanie oraz zapobieganie oszustwom, innym czynom zabronionym oraz zarządzanie ryzykiem;
 • przywrócenie gotowości do pracy (np. tworzenie kopii zapasowych);
 • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji;
 • hosting, prowadzenie oraz wspieranie w inny sposób działania naszych stron internetowych, w tym dostosowywanie różnych aspektów naszych stron internetowych w celu poprawienia jakości korzystania z nich;
 • archiwizacja/przechowywanie dokumentów oraz danych;
 • ochrona praw, w tym praw własności, i/lub bezpieczeństwa spółki CooperVision Poland, dowolnej z jej Spółek Powiązanych, jej personelu i innych osób; oraz
 • zapewnienie jakości usług, które świadczymy na rzecz naszych klientów i innych Podmiotów Danych.

Uważamy, iż zagrożenie dla Państwa praw do prywatności w związku z Danymi Osobowymi, które przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów nie jest nadmierne lub zbyt ingerujące. Wprowadziliśmy także zabezpieczenia Państwa praw poprzez zapewnienie właściwych okresów przechowywania danych oraz kontrole bezpieczeństwa.

Ponadto, możemy wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w dodatkowych celach wyraźnie określonych w momencie zbierania Państwa Danych Osobowych.

Jeśli postanowicie Państwo nie podawać żądanych przez nas Danych Osobowych, możemy nie być w stanie dostarczyć Państwu produktów i/lub usług, których Państwo żądacie lub w inny sposób zrealizować celu (celów), dla którego (których) zwróciliśmy się do Państwa o podanie Danych Osobowych.

D. KIEDY PRZEKAZUJEMY DANE PODMIOTOM TRZECIM?

Niektóre produkty i/lub usługi, które dostarczymy wymagają zaangażowania osób trzecich. Nie sprzedajemy, nie rozpowszechniamy ani nie przekazujemy w innym sposób, na zasadach komercyjnych, Danych Osobowych osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że możemy przekazywać informacje w ramach grupy kapitałowej, do której należymy, jak również naszym usługodawcom oraz innym osobom trzecim w celach wskazanych w niniejszej Polityce:

a) Przekazywanie danych w ramach grupy CooperVision

CooperVision Poland może przekazywać Dane Osobowe Spółkom Powiązanym:

 • w przypadku, gdy jest to konieczne, aby dostarczyć produkty i/lub usługi lub informacje, których Państwo zażądaliście; na przykład, możemy przekazać Państwa Dane Osobowe spółce CooperVision Limited w Wielkiej Brytanii w związku ze świadczeniem usług wsparcia; lub
 • jeśli wyraziliście Państwo na to swą zgodę (np. gdy udzielacie nam Państwo zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych od Spółek Powiązanych); lub
 • w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych; na przykład, możemy przekazać Państwa dane osobowe spółce CooperVision Inc. w Stanach Zjednoczonych, która prowadzi naszą bazę danych zawierającą wymagane przepisami informacje dotyczące produktów i pacjentów.

b) Przekazywanie danych usługodawcom

Przekazujemy Państwa Dane Osobowe także naszym usługodawcom, będącym osobami trzecimi, których angażujemy w celu świadczenia różnych usług, w zakresie:

 • dostaw naszych produktów (np. kurierzy);
 • usług marketingowych oraz reklamowych (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne, dostawcy rozwiązań w zakresie e-mailingu);
 • prowadzenia naszych stron internetowych (np. hosting oraz utrzymywanie naszych stron internetowych); oraz
 • usług i rozwiązań IT (np. przechowywanie danych, wspomaganie nas w zarządzaniu bazami danych).

Powyższych usługodawców wybraliśmy starannie oraz podjęliśmy kroki w celu zapewnienia, aby Państwa Dane Osobowe były odpowiednio chronione. Wszyscy z naszych usługodawców są zobowiązani na mocy umowy do przetwarzania Danych Osobowych im dostarczonych jedynie w celach świadczenia na naszą rzecz konkretnej usługi oraz utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa Danych Osobowych.

c) Przekazywanie danych innym odbiorcom

Możemy przekazywać Państwa Dane Osobowe także:

 • naszym księgowym, biegłym rewidentom, prawnikom lub podobnym doradcom w przypadku, gdy zwracamy się do nich o udzielenie nam profesjonalnej porady;
 • jakiejkolwiek innej osobie trzeciej, jeśli ciąży na nas obowiązek ujawnienia lub udostępnienia Państwa Danych Osobowych w celu wypełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego lub w celu ochrony praw, w tym praw własności i/lub bezpieczeństwa spółki CooperVision Poland, którejkolwiek z jej Spółek Powiązanych, jej personelu i innych osób;
 • akiejkolwiek innej osobie trzeciej w celu działania zgodnie z wymogami stawianymi przez sąd, organ regulacyjny lub agencję rządową, na przykład, w celu zastosowania się do orzeczenia sądu lub postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; lub
 • inwestorom oraz innym właściwym osobom trzecim w przypadku ewentualnej sprzedaży lub innej transakcji korporacyjnej związanej ze spółką CooperVision i/lub jakąkolwiek ze Spółek Powiązanych.

E. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przekazywanie Państwa Danych Osobowych Spółkom Powiązanym oraz pomiędzy nimi, usługodawcom lub innymi odbiorcom może wiązać się z wysyłaniem Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy („ EOG”), do lokalizacji, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak poziom ochrony na terenie państw EOG, w tym do państw trzecich, które nie są objęte decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, w tym do Stanów Zjednoczonych.

Jednakże, możemy przekazywać Państwa Dane Osobowe poza EOG jedynie, gdy:

 • przekazanie następuje do miejsca lub w okolicznościach, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiednią ochronę Państwa Danych Osobowych;
 • wprowadziliśmy standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub właściwy organ ochrony danych; lub
 • żadna z powyższych sytuacji nie zachodzi, jednakże przekazanie danych jest nadal prawnie dopuszczalne, na przykład jeśli przekazanie jest niezbędne w celu wykonania zawartej z Państwem umowy lub leży w Państwa interesie, lub jest niezbędne na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Możecie Państwo zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach, które stosujemy w odniesieniu do przekazywania Państwa Danych Osobowych poza EOG oraz, gdy ma to zastosowanie, kopii standardowych klauzul ochrony danych, które stosujemy poprzez skontaktowanie się z nami pod adresem email: dpo@coopervision.com.

F. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Naszą polityką jest przechowywanie Państwa Danych Osobowych tak długo jak wymaga tego konkretny cel lub cele, dla których dane zostały zebrane (np. wykonanie zawartej z Państwem umowy). Jednakże, możemy być zobowiązani do przechowywania niektórych Danych Osobowych przez dłuższy czas, biorąc pod uwagę czynniki obejmujące:

 • obowiązek prawny (obowiązki) wynikający z obowiązującego prawa do zatrzymania danych przez pewien czas (np. zastosowanie się do wymogów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości);
 • ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń (np. na potrzeby ewentualnego sporu).

Kontynuując przetwarzanie Państwa Danych Osobowych zapewnimy, aby były one traktowane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Po ustaniu dopuszczalnego okresu przechowywania Państwa Danych Osobowych, bezpiecznie usuniemy lub zanonimizujemy je.

Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się, jak długo przechowujemy Państwa Dane Osobowe w określonym celu, możecie Państwo skontaktować się z nami pod adresem email: dpo@coopervision.com. Więcej informacji o tym, jak długo przechowywane są pliki cookie, dostępnych jest w naszej Polityce Cookies.

G. JAK CHRONIMY PAŃSTWA DANE?

Mamy świadomość, że Państwa Dane Osobowe są poufne. Zachowamy poufność oraz będziemy chronić Państwa Dane Osobowe zgodnie z naszą Polityką Prywatności oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 2016/679 („RODO”).

Wdrożyliśmy technologiczne oraz operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa Danych Osobowych przed utratą, nadużyciem, lub nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Takie środki obejmują wykorzystanie zapór (firewalls), szyfrowanie, odpowiednie procesy zarządzania dotyczące praw dostępu, staranny wybór usługodawców oraz inne uzasadnione technicznie i organizacyjne środki zapewniające właściwą ochronę Państwa Danych Osobowych. Tworzymy również kopie zapasowe oraz stosujemy inne środki zapobiegające przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu Państwa Danych Osobowych. Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń właściwych charakterowi Danych Osobowych, które podlegają ochronie.

Proszę jednak zauważyć, iż w przypadku, gdy przesyłacie Państwo do nas informacje przez Internet, nigdy nie można zagwarantować, iż jest to w 100% bezpieczne. Na potrzeby wszelkich płatności, jakie pobieramy od Państwa online wykorzystujemy uznawany, bezpieczny system płatności online.

W przypadku jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych, które mogłoby narazić Państwa na poważne ryzyko, niezwłocznie Państwa o tym zawiadomimy.

H. PAŃSTWA PRAWA

Niniejszy rozdział określa przysługujące Państwu prawa. Poszczególne prawa nie mają charakteru absolutnego i każde z nich podlega pewnym wyjątkom lub zastrzeżeniom zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

 • Prawo do informacji – przysługuje Państwu prawo do uzyskania jasnej, przejrzystej oraz łatwo zrozumiałej informacji o tym jak wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe. Dlatego też udzielamy Państwu informacji w niniejszej Polityce Prywatności oraz we wszelkich dostarczanych Państwu informacjach prawnych oraz warunkach.
 • Prawo dostępu – przysługuje Państwu prawo do uzyskania od nas potwierdzenia co do tego, czy Państwa Dane Osobowe są przez nas przetwarzane, oraz określonych innych informacji (podobnych do informacji wskazanych w niniejszej Polityce) o tym, w jaki sposób są one wykorzystywane. Przysługuje Państwu również prawo dostępu do Państwa Danych Osobowych, poprzez żądanie kopii Danych Osobowych dotyczących Państwa. Służy to temu, abyście byli Państwo świadomi oraz mogli sprawdzić, że wykorzystujemy Państwa informacje zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych. Możemy odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to ujawnić dane osobowe dotyczące innej osoby lub mogłoby w inny sposób negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby.
 • Prawo do sprostowania – możecie Państwo żądać od nas podjęcia środków celem skorygowania Państwa Danych Osobowych jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. jeśli posiadamy Państwa błędne imię i nazwisko lub adres).
 • Prawo do usunięcia danych – znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”, które, w uproszczeniu, umożliwia Państwu żądanie usunięcia Państwa Danych Osobowych w przypadku, gdy, na przykład, nie zachodzą istotne powody do kontynuowania przez nas wykorzystywania ich lub ich wykorzystywanie jest niezgodne z prawem. Nie jest to jednak generalne prawo do usunięcia i istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy potrzebujemy wykorzystywać informacje w celu obrony roszczenia lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Państwu prawo do „zablokowania” lub powstrzymania dalszego wykorzystywania Państwa Danych Osobowych w przypadku, gdy jesteśmy w trakcie oceny żądania sprostowania lub w charakterze alternatywy wobec usunięcia. Jeśli przetwarzanie zostanie ograniczone, możemy w dalszym ciągu przechowywać Państwa Dane Osobowe, lecz nie możemy ich dalej aktywnie wykorzystywać.
 • Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych Danych Osobowych dla Państwa własnych celów w innych organizacjach (będących odrębnymi administratorami danych). Ma to zastosowanie jedynie do Państwa Danych Osobowych, które nam dostarczyliście i które przetwarzamy za Państwa zgodą oraz w celach wykonania umowy, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W takim przypadku dostarczymy Państwu kopię Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesyłać Państwa dane bezpośrednio innemu administratorowi danych.
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu – przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania w oparciu o podstawy odnoszące się do Państwa szczególnej sytuacji, w dowolnym czasie, o ile przetwarzanie jest prowadzone w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez CooperVision Poland, którąkolwiek ze Spółek Powiązanych lub przez odbiorcę danych. Będziemy mieli jednak prawo do kontynuowania przetwarzania Danych Osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw oraz wolności lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli sprzeciwicie się Państwo przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy dalej przetwarzać Państwa Danych Osobowych w takich celach.
 • Prawo do wycofania zgody – w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa Dane Osobowe na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do wycofania Państwa zgody w dowolnym momencie. Jednakże, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem.

I. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jeśli pragniecie Państwo uzyskać więcej informacji lub wykonać którekolwiek z przysługujących Państwu praw, lub jeśli jesteście Państwo niezadowoleni ze sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa Dane Osobowe, prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: dpo@coopervision.com.

Przed dokonaniem oceny Państwa żądania, możemy zażądać dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Państwa. Jeśli nie dostarczycie Państwo żądanych informacji i, w efekcie, nie będziemy w stanie Państwa zidentyfikować, będziemy mogli odmówić rozpatrzenia Państwa żądania.

Udzielimy odpowiedzi na Państwa żądanie co do zasady w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania od Państwa. Możemy przedłużyć ten okres o kolejne dwa miesiące, jeśli będzie to niezbędne biorąc pod uwagę skomplikowany charakter żądania oraz liczbę złożonych żądań.

Nie będziemy pobierać żadnych opłat z tytułu przekazania informacji, o których mowa, oraz podejmowanych przez nas działań, chyba że:

 • zażądacie Państwo dodatkowych kopii Państwa Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu, w którym to przypadku możemy pobrać opłatę z tytułu rozsądnych kosztów administracyjnych, lub
 • będziecie Państwo składać żądania ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, w którym to przypadku będziemy mogli albo pobrać opłatę z tytułu rozsądnych kosztów administracyjnych, albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Jeśli nie jesteście Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią na Państwa skargę lub uważacie, że przetwarzanie przez nas Państwa Danych Osobowych nie jest zgodne z przepisami prawa z zakresu ochrony danych, możecie Państwo wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych. Organem ochrony danych w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, lub jego następca.

 

 

Lista podmiotów powiązanych CooperVision

 • CooperVision Limited (spółka zarejestrowana pod numerem 03685161) z siedzibą pod następującym adresem: Delta Park, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, Wielka Brytania
 • CooperVision Manufacturing Limited (spółka zarejestrowana pod numerem 02737396) z siedzibą pod następującym adresem: Delta Park, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, Wielka Brytania
 • CooperVision SAS (spółka zarejestrowana pod numerem 392 002 218) z siedzibą pod następującym adresem: Les Collines De Sophia, 1800 Route Des Cretes, Sophia Antipolis 06905, Cedex, Francja
 • CooperVision Italia, S.R.L. (spółka zarejestrowana pod numerem 10653750157) z siedzibą pod następującym adresem: Via Meravigli, 16 – 20123 Mediolan, Włochy
 • CooperVision Iberia, S.L. (spółka zarejestrowana pod numerem 79424594) z siedzibą pod następującym adresem: Ronda de Poniente, 12, 28760 Tres Cantos, Madryt, Hiszpania
 • CooperVision Nordic AB (spółka zarejestrowana pod numerem 556568-1243) z siedzibą pod następującym adresem: Johan Willins gata 8, SE-41664 Goteborg, Szwecja
 • CooperVision GmbH (spółka zarejestrowana pod numerem HRB 33358) z siedzibą pod następującym adresem: Siemensstraße 3, 64859, Epperthausen, Niemcy
 • CooperVision Nederland B.V. (spółka zarejestrowana pod numerem 23075034) z siedzibą pod następującym adresem: Avelingen - West 40, 4202, MS Gorinchem, Holandia
 • CooperVision Poland Sp. z o.o. (spółka zarejestrowana pod numerem 0000464435) z siedzibą pod następującym adresem: Przemysława Gintrowskiego 53, 02-697 Warszawa, Polska
 • CooperVision Kft (spółka zarejestrowana pod numerem 01-09-166734) z siedzibą pod następującym adresem: Sopron ut 25-27, Budapeszt, 1117, Węgry
 • CooperVision Limited, organizacni slozka (spółka zarejestrowana pod numerem 24838411) z siedzibą pod następującym adresem: Na Pankráci 1724/129, Praga 4, 140 00, Czechy
 • CooperVision Distribution Sprl (spółka zarejestrowana pod numerem 0879.484.449) z siedzibą pod następującym adresem: Premiere Avenue 32, B-4040, Belgia
 • CooperVision Inc. (spółka zarejestrowana pod numerem C1893655) z siedzibą pod następującym adresem: 6101 Bollinger Canyon Rd, Suite 500, San Ramon, CA 94583, Stany Zjednoczone Ameryki

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.