Niniejszym użytkownik oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane (imię i nazwisko, adres e-mail etc.) są prawdziwe i aktualne oraz że nie podaje się za inną osobę, nie poświadcza niezgodnie z prawdą, że jest pracownikiem spółki CooperVision i w żaden inny sposób nie podaje nieprawdziwych informacji na temat swojego zatrudnienia.

Zastrzegamy sobie prawo odmowy dostępu na nasz Blog. Zastrzegamy sobie prawo do nieudzielenia zgody na wpisy i komentarze w przypadku gdy wykraczają one poza tematykę Bloga lub gdy według naszego uzasadnionego uznania zawierają niewłaściwe treści. Zastrzegamy sobie prawo usunięcia jakichkolwiek wpisów lub komentarzy w dowolnym czasie. W takiej sytuacji, podejmiemy odpowiednie starania, aby wysłać użytkownikowi powiadomienie o następującej treści: „Dziękujemy za Twój wpis lub komentarz. Uznaliśmy jednak, że obecnie jego treść jest niewłaściwa lub niezgodna z naszymi zasadami”.

Wpisując komentarz na naszym Blogu, tym samym użytkownik przekazuje spółce CooperVision prawo do uzasadnionego wykorzystywania treści wpisu w dowolny sposób (z zastrzeżeniem Warunków korzystania z Serwisu oraz warunków Polityki Ochrony Prywatności spółki CooperVision). Mamy m. in. prawo do powielania, udostępniania, modyfikowania i wykorzystywania tych treści w innych materiałach etc. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia lub honorarium z tego tytułu. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń przysługujących mu z tytułu naruszenia prawa własności intelektualnej. Przy każdym wpisie użytkownik zobowiązuje się nie utrudniać i nie podejmować prób zakłócania funkcjonowania Bloga. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń automatycznych w celu pobierania informacji z Bloga lub wypełniania znajdujących się na nim formularzy. Zabrania się wykorzystywania serwera sieci web i serwera poczty elektronicznej administrowanych przez spółkę CooperVision oraz adresów e-mail powiązanych z domeną do przesyłania niechcianej, masowej korespondencji lub w jakichkolwiek innych złośliwych, obraźliwych, krzywdzących bądź niezgodnych z prawem lub etyką celach. Z Bloga można korzystać wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Bezprawne korzystanie z Bloga może skutkować wszczęciem postępowania karnego lub cywilnego zgodnie z przepisami prawa federalnego, stanowego bądź lokalnego.

DOSTĘP NA NASZ BLOG MA CHARAKTER GRZECZNOŚCIOWY, W STANIE „JAK WIDAĆ”, BEZ UDZIELANIA ŻADNYCH GWARANCJI, CZY TO WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, W TYM ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRAWA WŁASNOŚCI, RĘKOJMI, ZGODNOŚCI ZE STANEM RZECZYWISTYM I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ SPÓŁKA COOPERVISION NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ŻE FUNKCJONOWANIE BLOGA, DOSTĘP DO BLOGA I ZAMIESZCZONYCH NA NIM TREŚCI BĘDZIE NICZYM NIEZAKŁÓCONY I WOLNY OD BŁĘDÓW. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU POBIERANIA I/LUB WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW, INFORMACJI, TREŚCI LUB INNYCH MATERIAŁÓW Z NASZEGO BLOGA. W zakresie przewidzianym w prawie spółka CooperVision nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, zarówno pośrednie, szczególne, uboczne, następcze lub kompensacyjne w jakikolwiek sposób związane z Blogiem, wynikające z naruszenia warunków umowy, z deliktu, zaniedbania lub innych podstaw prawnych, nawet w przypadku gdy spółka CooperVision została powiadomiona o możliwych roszczeniach z tego tytułu.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.