Czerwiec 30, 2014

PLEASANTON, Kalifornia, 30 czerwca 2014 – Grupa The Cooper Companies, Inc. (NYSE: COO) ogłosiła w dniu dzisiejszym, że zawarła wiążące umowy w sprawie nabycia Sauflon Pharmaceuticals Ltd – europejskiego producenta i dystrybutora miękkich soczewek kontaktowych oraz środków do ich pielęgnacji w transakcji szacowanej na około 1,2 miliarda dolarów. Przewiduje się, że dochody spółki Sauflon w roku podatkowym kończącym się 31 października 2014 wyniosą około 210 milionów dolarów, co oznacza coroczny wzrost o około 22%.

 

Transakcja zależna jest od zgody organów nadzoru i oczekuje się, że zostanie sfinalizowana przed końcem roku podatkowego przypadającego na 31 października 2014.  Wyłączając jednorazowe opłaty oraz amortyzację związaną z transakcją, przewiduje się, że przyczyni się ona do wzrostu zysku na akcję w roku podatkowym 2015. Przejęcie spółki zostanie sfinansowane z gotówkowych funduszy zagranicznych oraz kredytów.

 

Udzielając komentarza na temat transakcji, Robert S. Weiss, Prezes i Dyrektor naczelny Grupy powiedział: „Z wielką przyjemnością ogłaszamy to przejęcie, które zapewni grupie CooperVision najszerszą ofertę jednorazowych, dziennych soczewek kontaktowych na świecie. Grupa CooperVision będzie teraz w stanie zaoferować wielopoziomową strategię dla soczewek dziennych , która obejmie pełny zestaw soczewek silikonowo-hydrożelowych i hydrożelowych, włącznie z wieloma opcjami we wszystkich kategoriach – soczewkami sferycznymi, torycznymi i wieloogniskowymi. Segment dziennych soczewek kontaktowych to najszybciej rozwijający się segment na rynku miękkich soczewek kontaktowych, a transakcja ta zapewnia grupie CooperVision czołową pozycję wśród spółek działających na tym polu”.

 

Dalsze informacje dotyczące nabycia spółki zostaną przedstawione podczas telekonferencji (dane poniżej), natomiast prezentację zatytułowaną „Przejęcie spółki Sauflon Pharmaceuticals Ltd” (ang. “Acquisition of Sauflon Pharmaceuticals Ltd“) znaleźć można w dziale Relacje z inwestorami na witrynie internetowej grupy Cooper: http://investor.coopercos.com.

 

Telekonferencja

 

W celu omówienia transakcji spółka przeprowadzi telekonferencję oraz internetową transmisję „na żywo” dziś, w dniu 30 czerwca 2014, o godz. 20:00 czasu wschodniego. Numer dostępu w Stanach Zjednoczonych to 1-866-700-5192, a poza granicami Stanów Zjednoczonych: +1-617-213-8833. Kod dostępu to 11489755. Około dwie godziny po zakończeniu konferencji, do 7 lipca 2014 będzie można powtórnie uzyskać dostęp do nagrania z konferencji wybierając numer 1-888-286-8010 w Stanach Zjednoczonych oraz numer +1-617-801-6888 poza Stanami Zjednoczonymi. Kod dostępu do nagrania to 31559969. Telekonferencja będzie także transmitowana na żywo na stronie http://investor.coopercos.com, natomiast jej zapis dostępny będzie po jej zakończeniu.  

 

O grupie spółek Cooper

 

Grupa The Cooper Companies, Inc. („Cooper”) jest globalną, publiczną spółką działającą na rynku urządzeń medycznych, notowaną na giełdzie NYSE Euronext (NYSE:COO). Ideą grupy Cooper jest
A Quality of Life Company™, koncentrująca się na zapewnieniu wartości dla akcjonariusza.
Cooper działa w oparciu o dwie jednostki biznesowe - CooperVision i CooperSurgical. CooperVision wnosi nową perspektywę do dziedziny pielęgnacji i zdrowia oczu dzięki zaangażowaniu w produkcję szerokiej gamy produktów wysokiej jakości dla użytkowników soczewek kontaktowych oraz udzielając ukierunkowanego wsparcia specjalistom. Działania CooperSurgical skupiają się na zapewnieniu lekarzom prowadzącym praktykę w dziedzinie zdrowia kobiet wiodących na rynku produktów i terapii. Główna siedziba firmy Cooper znajduje się w Pleasanton w Kalifornii, a firma zatrudnia ponad 8000 pracowników, sprzedając swoje produkty w ponad 100 krajach. W celu dalszych informacji prosimy odwiedzić stronę
www.coopercos.com.

 

O spółce Sauflon Pharmaceuticals Ltd

 

Firma Sauflon jest prywatną spółką brytyjską założoną w 1985 r., będącą globalnym producentem soczewek kontaktowych oraz środków do ich pielęgnacji. Posiada trzy najnowocześniejsze zakłady produkcyjne oraz przedstawicielstwa handlowe w ponad 10 krajach, a jej produkty sprzedawane są w ponad 50 krajach. Firma Sauflon znana jest jako globalny, wielokrotnie nagradzany producent wysokiej jakości soczewek kontaktowych i produktów do ich pielęgnacji. W celu dalszych informacji prosimy odwiedzić stronę www.sauflon.co.uk.

 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (ang. Forward-Looking Statements)

 

W oświadczeniu tym znajdują się „stwierdzenia dotyczące przyszłości” określone
w ustawie o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych
z 1995 r. (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Stwierdzenia związane z wytycznymi, planami, prospektami, celami, strategiami lub przyszłymi działaniami, zdarzeniami i wynikami, a także inne stwierdzenia nie będące stwierdzeniem przeszłych faktów, włącznie z wszelkimi stwierdzeniami dotyczącymi proponowanego przejęcia spółki Sauflon, jej pozycji finansowej i rynkowej, rozwoju produktów i strategii biznesowych, oczekiwanych synergii kosztów, terminu transakcji i korzyści z niej wypływających, jak również szacunek naszych przyszłych kosztów oraz kosztów spółki Sauflon wraz z przewidywanym poziomem sprzedaży oraz zyskiem na akcję są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Na stwierdzenia te wskazują następujące słowa: „sądzić”, „oczekiwać”, „może”, „będzie”, „powinno”, „mogłyby”, „dążyć”, „zamierzać”, „planować”, „szacować”, „przewidywać” lub inne podobne słowa i zwroty. Stwierdzenia dotyczące przyszłości siłą rzeczy oparte są na założeniach, danych i metodach, które mogą być błędne bądź nieprecyzyjne oraz które obarczone są ryzykiem i niepewnością.  

 

Do czynników, które mogą spowodować, iż nasze rzeczywiste wyniki i przyszłe działania mogą zasadniczo różnić się od tych opisanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości należą:  niepożądane następstwa związane z przejęciem spółki Sauflon, włącznie z niepowodzeniem w sfinalizowaniu transakcji, nieosiągnięcie oczekiwanych dochodów, marży i zysków wynikających z przejęcia spółki Sauflon, opóźnienia związane z integracją bądź kosztami oraz potrzeba istotnego skorygowania wyceny wstępnej w wartości godziwej nabytych aktywów i zobowiązań w założonym okresie pomiaru, nieotrzymanie wymaganej zgody na przejęcie spółki Sauflon od organów nadzoru, zwłoka w udzieleniu zgody lub uzależnienie jej od spełnienia nieprzewidzianych warunków, niepożądane następstwa będące skutkiem zobowiązań warunkowych bądź zobowiązań odszkodowawczych, zwiększona dźwignia finansowa oraz brak dostępu do źródeł finansowania (włącznie z pozyskaniem funduszy na przejęcie spółki lub refinansowaniem naszego długu bądź długu spółki Sauflon w odpowiednim czasie i na rozsądnych warunkach), niekorzystne ogólne zmiany mające wpływ na działalność gospodarczą na poziomie globalnym lub regionalnym, uwarunkowania polityczne bądź ekonomiczne wynikające z obecnego pogorszenia się koniunktury gospodarczej w skali światowej, włącznie z następstwami ciągłej niepewności i niestabilności w określonych krajach Unii Europejskiej, które mogłyby wywrzeć negatywny wpływ na nasze rynki globalne lub rynki globalne spółki Sauflon, kurs wymiany walut oraz wahania stóp procentowych, włącznie z ryzykiem dalszego spadku wartości jena i euro, co obniżyłoby dochody i zyski zarówno nasze, jak i spółki Sauflon, poważne zakłócenia dotyczące działalności produkcyjnej naszej firmy lub firmy Sauflon, badań prowadzonych przez nas lub firmę Sauflon, rozwoju bądź dystrybucji naszej firmy bądź firmy Sauflon wynikające z problemów technicznych, klęska żywiołowa bądź inne podobne przyczyny, przerwanie dostaw surowców, a zwłaszcza produktów wykorzystywanych do produkcji naszych soczewek silikonowo-hydrożelowych lub soczewek silikonowo-hydrożelowych spółki Sauflon, ograniczona sprzedaż po wprowadzeniu produktu związana ze złym przyjęciem produktu przez rynek, nowa konkurencja, innowacyjne produkty i technologie, zmniejszona sprzedaż, utrata klientów oraz koszty i wydatki związane z wycofaniem z rynku produktów wadliwych, nowe rozporządzenia i przepisy prawne rządu Stanów Zjednoczonych i innych państw oraz zmiany w obowiązujących przepisach, rozporządzeniach i wytycznych związanych z ich egzekwowaniem, które mają wpływ na branżę urządzeń medycznych oraz ogólnie na branżę opieki zdrowotnej, brak zgody lub opóźnienia w otrzymaniu zgody na wprowadzenie produktu od amerykańskich lub zagranicznych organów nadzoru, nieotrzymanie kwot należnych z tytułu ubezpieczenia lub zwrotu kosztów za nasze produkty od płatnika trzeciej strony, koszty związane ze spełnieniem wymogów regulacyjnych oraz potencjalną odpowiedzialnością prawną związaną z przepisami dotyczącymi opieki zdrowotnej obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych lub za granicą, włącznie z kosztami związanymi z wycofaniem z rynku produktów wadliwych oraz potencjalnymi stratami wynikającymi ze sprzedaży produktów sfałszowanych bądź naruszających prawa autorskie, koszty obsługi prawnej, koszty ubezpieczenia, koszty zawarcia ugody oraz ryzyko niekorzystnej decyzji bądź ugody związanej z odpowiedzialnością za produkt, ochrona patentowa bądź inne postępowanie sądowe, zmiany w prawie podatkowym lub jego interpretacji bądź zmiany w ustawowych stawkach podatkowych, potrzeba stworzenia rezerwy w związku z istotnym zobowiązaniem lub odpisaniem nieściągalnych wierzytelności, przyspieszona amortyzacja istotnych środków, włącznie z niematerialną wartością rynkową firmy, powodzenie naszych badań, działań rozwojowych i nowych projektów oraz badań, działań rozwojowych i nowych projektów spółki Sauflon, rozwodniony zysk na akcję w wyniku przejęcia spółki Sauflon, nabycia innych spółek lub emisji akcji, zmiany w zasadach rachunkowości lub kalkulacji kosztów, zagrożenia środowiskowe oraz inne zdarzenia opisane w części „Działalność” oraz „Czynniki ryzyka” sprawozdania rocznego spółki na formularzu 10-K za rok podatkowy kończący się w dniu 31 października 2013, przedłożonego przez nas Komisji Papierów Wartościowych, przy czym czynniki ryzyka mogą być uaktualniane kwartalnie.  

 

Ostrzegamy inwestorów, że stwierdzenia dotyczące przyszłości stanowią jedynie odzwierciedlenie naszej analizy przeprowadzonej w określonym dniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu uaktualniania danych poza zakresem wymaganym przez prawo.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Prowadzący reklamę: CooperVision Poland Sp. z o.o. Producent: CooperVision Manufacturing Ltd. Upoważniony przedstawiciel: CooperVision CL Kft.